ROOT

 

!!! WAŻNE  INFORMACJE DLA HODOWCÓW ŚWIŃ !!!

 

-I-

 NA OBSZARZE   OBJĘTYM  OGRANICZENIAMI  III (strefa  czerwona) OBOWIĄZUJE  ZAKAZ  PRZEMIESZCZANIA (SPRZEDAŻY)  ŚWIŃ  Z  GOSPODARSTW. 

 

 

 UZYSKANIE ODSTĘPSTWA OD ZAKAZU JEST MOŻLIWE M.IN. PO:

 

1) ZŁOŻENIU WNIOSKU  DO  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OLEŚNIE ; (pobierz  tutaj)

2) DOKONANANIU   OPŁATY   10 ZŁ. ZA WYDANIE   POZWOLENIA

     - BEZPOŚREDNIO W KASIE   URZĘDU  MIEJSKEGO  W  OLESNIE lub

     - PRZELEWEM (ELEKTONICZNIE) NA KONTO:

        Gmina Olesno nr  49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

3) SPEŁNIENIU  WYMAGAŃ OZNAKOWANIA  ZWIERZĄT (IRZ);

4) SPEŁNIENIU  WYMAGAŃ  BIOASEKURACJI  (pobierz  tutaj);

5) PRZEPROWADZONYM  BADANIU  KLINICZNYM ZWIERZĄT PRZEZ  URZĘDOWEGO  LEKARZA  WETERYNARII;

6) UZYSKANIU  UJEMNEGO  WYNIKU BADANIA  W KIERUNKU  ASF (pobraniu krwi) – W MOMENCIE, KIEDY TAKIE  BADANIE  JEST WYMAGANE.

7) OTRZYMANIU  ŚWIDECTWA  ZDROWIA  WYSTAWIONEGO  PRZEZ URZĘDOWEGO  LEKARZA WETERYNARII

 

 

-II-

NA OBSZARZE   OBJĘTYM  OGRANICZENIAMI  I (strefa niebieska)   PRZEMIESZCZENIE (SPRZEDAŻ) ŚWIŃ  ZGŁASZA  SIĘ    TELEFONICZNIE  POD  NR 34 358 26 18

PRZY  CZY  OBOWIĄZUJĄ RÓWNIEŻ  WYMAGANIA  WYMIENIONE  W CZĘŚCI – I,  pkt. od 3), do 7

 

 -III-

NA OBSZARACH   OBJĘTYCH  OGRANICZENIAMI  III (strefa  czerwona) i I (strefa niebieska) OBOWIĄZUJE KAŻDORAZOWE  ZGŁOSZANIE  PADNIĘCIA   ŚWIŃ POD  NR  TEL: 34 358 26 18 

 

 -IV-

NA OBSZARACH   OBJĘTYCH  OGRANICZENIAMI  III (strefa  czerwona) i I (strefa niebieska) OBOWIĄZUJE  ZAKAZ  UBÓJU  ŚWIŃ NA  POTRZEBY  WŁASNE

 

 

NA W/W OBSZARACH  DOPUSZCZA SIĘ UBÓJU  ŚWIŃ NA  POTRZEBY  WŁASNE  tylko w przypadku:

 

1) ZŁOŻENIA WNIOSKU  DO  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W  OLEŚNIE ; (pobierz  tutaj);

2) ŚWIŃ POCHODZĄCYCH Z  TEGO GOSPODRSTWA;

3) PRZEPROWADZENIA BADANIA PRZEDUBOJOWEGO ZWIERZĄT ORAZ  BADANIA  POUBOJOWEGO MIĘSA PRZEZ  URZĘDOWEGO  LEKARZA  WETERYNARII;

4) UJEMNEGO WYNIKU BADANIA  W KIERUNKU  ASF (pobraniu krwi) – W MOMENCIE, KIEDY TAKIE  BADANIE  JEST WYMAGANE. 

5) DOKONAINA  OBOWIAZKOWEGO  BADNAIE  MIĘSA  W KIERUNKU  WŁOŚNI  PRZEPRPOWADZONEGO   PRZEZ  URZĘDOWEGO LEKARZA  WETERYNARII.

 

NA OBSZARACH   OBJĘTYCH  OGRANICZENIAMI  III (strefa  czerwona) UBOJU  MOŻNA   DOKONAĆ  TYLKO  NA TERENIE GOSPODARSTWA W KTÓRYM ŚWINIA  JEST UTRZYMYWANA

 


-V-

OBOWIĄZKOWE  DRUKI   DOT. BIASEKURACJI  GOSPODARSTW W  OBSZARACH   I  POZA  NIMI DOSTĘPNE  W  ZAKŁADCE

BIOASEKURACJA - DRUKI DO POBRANIA

 

 

UWAGA

OBSZARY OBJĘTE OGRANICZENIAMI W ZAKRESIE:

- PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ

- UBOJU DOMOWEGO NA POTRZEBY WŁASNE

NA TERENIE POWIATU OLESKIEGO

 

                                   

Na terenie powiatu oleskiego zgodnie z  rozporządzeniem Wykonawczym Komisji Nr 2021/605/UE z dnia 7 kwietnia 2021r. ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, (Dz. U. UE L 129/1) utworzono:

 

- OBSZAR OBJĘTY OGRANICZENIAMI III
(restricted zone III) (tzw. strefa czerwona)

obejmujący:

”część gminy Gorzów Śląski położona na północ od miasta Gorzów Śląski oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 4715E, część gminy Praszka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 w miejscowości Praszka oraz na północ od drogi łączącej miejscowości Praszka – Kowale’’

tj. następujące miejscowości:

- BUDZÓW, GOŁA, KOBYLA GÓRA, KRZYŻANOWICE, NOWA  WIEŚ OLESKA, NOWA WIEŚ, USZYCE-OSIEDLE, USZYCE, ZDZECHOWICE, PAKOSZÓW.

- ALEKSANDRÓW,KIK, KOWALE, ( dot. posesji na zachód od ul. Ożarowskiej na Kowale Kolonia – Kiczmachów), KOZIEŁ, PRZEDMOŚĆ.

 

- OBSZAR OBJĘTY OGRANICZENIAMI I
(restricted zone I) (tzw. strefa NIEBIESKA)

obejmująca:

”część gminy Gorzów Śląski położona na południe od północnej granicy miasta Gorzów Śląski oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 45, część gminy Praszka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 w miejscowości Praszka oraz na południe od drogi łączącej miejscowości Praszka - Kowale Kolonia - Kiczmachów, część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42”

tj. następujące miejscowości:

-DĘBINA, GORZÓW ŚL., JAMY, JASTRZYGOWICE, KOZŁOWICE, PAWŁOWICE, PAWŁOWICE GORZOWSKIE, SKROŃSKO.

-BRZEZINY, GANA, KOWALE ( dot. posesje na wschód od  ul. Ożarowskiej na Kowale Kolonia – Kiczmachów) KUŻNICZKA, LACHOWSKIE, MARKI, PRASZKA, PROSNA, ROSOCHY, ROZTERK, SOŁTYSY, STROJEC, SZYSZKÓW, TOKARÓW, WIERZBIE, WYGIEŁDÓW.

- DALACHÓW ( dot. posesji na zachód od ul. Częstochowskiej tj. drogi krajowej nr 43), FAUSTIANKA, ŁAZY, MŁYNY (dot. posesji na zachód od ul. Częstochowskiej tj. drogi krajowej  nr 43), ODCINEK, KUŹNICA, PORĄBKI (dot. posesji na północ od ul. Częstochowskiej tj. drogi krajowej  nr 42).

 

UWAGA SZCZEGÓŁÓWA MAPA Z OBSZARAMI I MIEJSCOWOSCIAMI W NICH SIĘ ZNAJDUJACYMI pod adresem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 

WAŻNE  INFORMACJE:

- NA OBSZARACH   OBJĘTYCH  OGRANICZENIAMI  I i III OBOWIĄZUJE  ZAKAZ  PRZEMIESZCZANIA  ŚWIŃ  Z  GOSPODARSTW NA NICH  POŁOŻONYCH.

 UZYSKANIE ODSTĘPSTWA OD ZAKAZU MOŻNA OTRZYMAĆ M.IN. PO:

 1) ZŁOŻENIU WNIOSKU  DO  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARIIW  OLEŚNIE ; (pobierz  tutaj)

2) SPEŁNIENIU  WYMAGAŃ OZNAKOWANIA  ZWIERZĄT (IRZ);

3) SPEŁNIENIU  WYMAGAŃ  BIOASEKURACJI  (pobierz  tutaj);

4) BADANIU KLINICZNYM ZWIERZĄT PRZEPROWADZONYM PRZEZ  URZĘDOWEGO  LEKARZA  WETERYNARII;

5) UJEMNYM WYNIKU BADANIA  W KIERUNKU  ASF (pobraniu krwi) – W MOMENCIE, KIEDY TAKIE  BADANIE  JEST WYMAGANE.

 

- DOPUSZCZA SIĘ UBÓJ NA TERENIE GOSPODARSTWA ŚWIŃ NA  POTRZEBY  WŁASNE tylko w przypadku:

 1) ZŁOŻENIA WNIOSKU  DO  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W  OLEŚNIE ; (pobierz  tutaj);

2) ŚWIŃ POCHODZĄCYCH Z  TEGO GOSPODRSTWA;

3) PRZEPROWADZENIA BADANIA PRZEDUBOJOWEGO ZWIERZĄT ORAZ  BADANIA  POUBOJOWEGO MIĘSA PRZEZ  URZĘDOWEGO  LEKARZA  WETERYNARII;

4) UJEMNEGO WYNIKU BADANIA  W KIERUNKU  ASF (pobraniu krwi) – W MOMENCIE, KIEDY TAKIE  BADANIE  JEST WYMAGANE. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym  utrzymywane są świnie  – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz  produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl).

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

1)  faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi  poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,

2) oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,

3) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Raport jest dostępny do pobrania w załączniku.

Podkategorie

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności Przykładowej Instytucji - źródła programów i planów działania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

COM_CONTENT_READ_MOREDziałalność

W tym dziale zamieszczamy sprawozdania z realizacji programów działania oraz raporty o stanie różnych sfer życia Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREDostęp do obiektu

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Przykładowej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Przykładowa Instytucja.

COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Przykładowej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

COM_CONTENT_READ_MOREOgłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Przykładowej Instytucji i wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MOREPraca w Przykładowej Instytucji