O urz臋dzie


O urz臋dzie PDF Drukuj
Wpisany przez Piotr Moj   
poniedzia艂ek, 14 marca 2011 07:55

Powiatowy 聽Inspektorat 聽Weterynarii 聽w Ole艣nie jest 聽pa艅stwow膮聽 聽jednostk膮 聽bud偶etow膮 i wykonuje swoje zadania na terenie powiatu oleskiego. W 1975 roku nale偶a艂 terytorialnie do wojew贸dztwa cz臋stochowskiego. Od 1999r., kiedy mia艂a miejsce reorganizacji terytorialna, tereny Olesna wesz艂y w sk艂ad wojew贸dztw opolskiego i przynale偶膮 do niego a偶 po dzie艅 dzisiejszy.

Powiatowym Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii, kt贸ry jest dysponentem 艣rodk贸w bud偶etowych trzeciego stopnia i 聽podlega Wojew贸dzkiemu Lekarzowi Weterynarii w Opolu. Powiatowy Lekarz Weterynarii i jego Zast臋pca tworz膮 korpus s艂u偶by cywilnej, pozostali pracownicy natomiast s膮 jego cz艂onkami. Struktur臋 podleg艂o艣ci s艂u偶bowej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ole艣nie i jego Zast臋pcy w Inspekcji Weterynaryjnej obrazuje schemat.

Inspektorat dzia艂a przestrzegaj膮c zasad:

- legalno艣ci 鈥 czyli zgodno艣ci z prawem,

- skuteczno艣ci 鈥 czyli pe艂nego wype艂niania postawionych przed nim zada艅,

- wydajno艣ci 鈥 czyli mo偶liwie najlepszego wykorzystania posiadanych zasob贸w,

- oszcz臋dno艣ci 鈥 czyli poszanowania powierzonych mu 艣rodk贸w. Powiatowy Lekarz Weterynarii jest organem Inspekcji Weterynaryjnej, jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodz膮cej w sk艂ad niezespolonej administracji rz膮dowej.

PLW realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierz膮t oraz z zakresu bezpiecze艅stwa produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego, w szczeg贸lno艣ci poprzez:

- zwalczania chor贸b zaka藕nych zwierz膮t, w tym chor贸b odzwierz臋cych,

- badania kontrolne zaka偶e艅 zwierz膮t,

- monitorowanie chor贸b odzwierz臋cych, czynnik贸w chorobotw贸rczych oraz zwi膮zanej z nimi odporno艣ci聽 na 艣rodki drobnoustrojowe u zwierz膮t, w produktach pochodzenia zwierz臋cego i 艣rodkach 偶ywienia zwierz膮t,

- badanie zwierz膮t rze藕nych oraz produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego,

- przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierz膮t oraz produkt贸w w rozumieniu przepis贸w o kontroli weterynaryjnej w handlu,

- sprawowanie nadzoru nad:

bezpiecze艅stwem produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzeda偶y bezpo艣redniej,

wprowadzaniem na rynek zwierz膮t i ubocznych produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego,

wprowadzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatk贸w stosowanych w 偶ywieniu zwierz膮t, organizm贸w genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do u偶ytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizm贸w genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do u偶ytku paszowego,

zdrowiem zwierz膮t przeznaczonych do rozrodu,

obrotem i ilo艣ci膮 stosowanych produkt贸w leczniczych weterynaryjnych,

wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,

przestrzeganiem przepis贸w o ochronie zwierz膮t,

przestrzeganie zasad identyfikacji i rejestracji zwierz膮t oraz przemieszczaniem zwierz膮t,

przestrzeganiem wymaga艅 weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymuj膮cych zwierz臋ta gospodarskie,

utrzymywaniem, hodowl膮, prowadzeniem ewidencji zwierz膮t do艣wiadczalnych w jednostkach do艣wiadczalnych, hodowlanych i u dostawc贸w;

- prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozosta艂o艣ci chemicznych, biologicznych, produkt贸w leczniczych i ska偶e艅 promieniotw贸rczych u zwierz膮t,

- prowadzenie wymiany informacji w ramach system贸w wymiany informacji, o kt贸rych mowa w przepisach Unii Europejskiej,

- przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach 偶ywno艣ciowych oraz paszach od organ贸w Pa艅stwowej Inspekcji Ochrony Ro艣lin i Nasiennictwa, Inspekcji Jako艣ci Handlowej Artyku艂贸w Rolno 鈥 Spo偶ywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organ贸w Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach 偶ywno艣ciowych pochodzenia zwierz臋cego oraz oceny ryzyka i stopnia zagro偶enia spowodowanego niebezpiecznym produktem 偶ywno艣ciowym lub pasz膮, a nast臋pnie przekazywanie tych informacji do kieruj膮cego sieci膮 systemu RASFF, o kt贸rym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpiecze艅stwie 偶ywno艣ci i 偶ywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225),

- wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej nale偶膮cych do w艂a艣ciwo艣ci Inspekcji Weterynaryjnej,

- stanowienie akt贸w prawa miejscowego w przypadkach okre艣lonych w przepisach szczeg贸lnych i na ich podstawie. Organ Inspekcji, w przypadku stwierdzenia zagro偶enia epizootycznego lub zagro偶enia bezpiecze艅stwa produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego lub w przypadku gdy jest to niezb臋dne ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia publicznego albo dla zabezpieczenia gospodarki narodowej przed powa偶nymi stratami, nakazuje w drodze decyzji administracyjnej, lekarzowi weterynarii wykonywanie czynno艣ci koniecznych do likwidacji tego zagro偶enia.

Wykonywanie zada艅 Inspekcji Weterynaryjnej odbywa si臋 w dw贸ch sferach. Sfera pierwsza to sfera zewn臋trzna 鈥 obejmuje ona dzia艂ania organu administracji weterynaryjnej wobec obywateli i jednostek organizacyjnych nie powi膮zanych z tym organem. Do podstawowych form dzia艂ania w tej sferze nale偶y:

- stanowienie akt贸w normatywnych,

- wydawanie akt贸w administracyjnych,

- podejmowanie dzia艂a艅 faktycznych,

- zawieranie um贸w.

W drugiej sferze 鈥 tzw. sferze wewn臋trznej, mo偶liwo艣膰 podejmowania dzia艂a艅 wynika z powi膮za艅 zale偶no艣ci膮 s艂u偶bow膮 poszczeg贸lnych organ贸w Inspekcji Weterynaryjnej oraz podleg艂o艣ci s艂u偶bowej jej pracownik贸w oraz os贸b wyznaczonych do wykonywania czynno艣ci urz臋dowych w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej. Podstawowym 艣rodkiem dzia艂ania w sferze wewn臋trznej jest wydawanie akt贸w normatywnych wewn臋trznie obowi膮zuj膮cych oraz polece艅 s艂u偶bowych.

W sk艂ad Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ole艣nie wchodz膮 nast臋puj膮ce samodzielne stanowiska pracy oraz zespo艂y:

- zesp贸艂 ds. zdrowia zwierz膮t i ochrony zwierz膮t,

- zesp贸艂 ds. bezpiecze艅stwa 偶ywno艣ci,

- zesp贸艂 ds. pasz i utylizacji,

- zesp贸艂 ds. finansowo - ksi臋gowych,

- zesp贸艂 ds. administracyjnych, kt贸remu podlega referent ds. administracyjno - ksi臋gowych, referent ds. administracyjnych, informatyk,

- samodzielne stanowisko ds. obs艂ugi prawnej,

Powiatowy lekarz mo偶e 艂膮czy膰 poszczeg贸lne zespo艂y lub samodzielne stanowiska w jeden zesp贸艂 lub samodzielne stanowisko, je偶eli jest to uzasadnione wzgl臋dami organizacyjnymi.聽 Graficznie struktur臋 organizacyjn膮 Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ole艣nie przedstawia schemat poni偶ej:

STRUKTURA PIW OLESNO

Poprawiony: czwartek, 19 marca 2015 08:50
 


© 2010 BIP piwolesno.pl