Numer paszowy

PROCEDURA OTRZYMANIA NUMERU PASZOWEGO

Rozporządzenie 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz dotyczy:

PRODUKCJI PIERWOTNEJ oraz związanych z nią działań: transport, przechowywanie, przeładunek, mieszanie pasz na własne potrzeby na bazie mieszanek paszowych uzupełniających

ŻYWIENIA ZWIERZĄT przeznaczonych do produkcji żywności

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ:

- mieszanie, magazynowanie pasz musi odbywać się w specjalnie do tego celu przystosowanych pomieszczeniach- wydzielone strefy magazynowania paszy, materiałów paszowych, strefa produkcji paszy itd. w/w pomieszczenia muszą być zabezpieczone przed dostępem zwierząt, ptaków, gryzoni

- regularne kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń, sprzętu, pojazdów, urządzeń związanych z produkcją paszy i produkcją zwierzęcą

- wdrożyć system ochrony przed szkodnikami- stacje trutek w pomieszczeniach paszowych oraz obiektach produkcji zwierzęcej

- wydzielić miejsce do składowania środków dezynfekcyjnych, instrukcja zastosowania i wykonania zabiegów dezynfekcyjnych

- miejsce do składowania nawozów, odpadów, martwych zwierząt musi być zamknięte i oznakowane: MATERIAŁ KATEGORII II

JAKĄ DOKUMENTACJĘ NALEŻY PROWADZIĆ W GOSPODARSTWIE:

- procedury produkcji paszy – opis procesu technologicznego, opis warunków przechowywania, transportu pasz, receptura sporządzania pasz dokumentowanie źródła i ilości zakupionych koncentratów, mieszanek paszowych pełnoporcjowych, materiałów paszowych, dodatków paszowych itd.
- procedury dezynfekcji i deratyzacji (kontrola szkodników) i dokumentowanie wykonywanych zabiegów
- dokumentacja dotycząca każdorazowego zastosowania środków ochrony roślin oraz preparatów biobójczych
- dokumentowanie stosowania nasion genetycznie zmodyfikowanych
- udokumentowanie postępowania z martwymi zwierzętami, odpadami – UTYLIZACJA, DOKUMENT HANDLOWY potwierdzający oddanie padliny do zakładu utylizacyjnego
posiadanie dokumentacji leczenia zwierząt – przechowywanie przez 3 lata

Należy wdrożyć DOBRĄ PRAKTYKĘ PRODUKCYJNĄ I ROLNICZĄ!!!

Każdy rolnik lub przedsiębiorca działający na rynku pasz musi być zarejestrowany jako producent pasz oraz posiadać przydzielony przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oleśnie numer paszowy, przy czym, należy spełniać wymogi Rozporządzenia Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz. Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować wymierzeniem kary grzywny.

Procedura otrzymania numeru paszowego

1.   Należy udać się do kasy Urzędu Miejskiego w Oleśnie (budynek Urzędu Skarbowego i Urzędu Miasta w Oleśnie), dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17zł na własne dane. Nie trzeba podawać celu opłaty. Wpłaty można dokonać przez internet.

Numer konta Urzędu Miejskiego w Oleśnie:

ING Bank Śląski O/Olesno 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

2.   Z dowodem dokonania opłaty należy udać się na ul. Kossaka 5 do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oleśnie.

Wraz z dowodem wpłaty należy złożyć poniższe dokumenty:

- wniosek o wydanie numeru paszowego Wniosek o wydanie numeru paszowego
- zgłoszenie zakresu działalności Zgłoszenie zakresu działalności

Po okazaniu dowody opłaty i złożeniu w/w dokumentów zostanie państwu wydane zaświadczenie z numerem paszowym. Zaświadczenie wydawane jest na miejscu. Aby otrzymać zaświadczenie należy posiadać dowód osobisty właściciela gospodarstwa oraz numer identyfikacji podatkowej NIP. Jeżeli gospodarstwo zostało przepisane na inną osobę i nie zostało to wcześniej zgłoszone, należy posiadać akt notarialny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 34 3582618

Wniosek o wydanie numeru paszowego można przesłać elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą ePUAP - należy wypełnić formularz wraz z załącznikami przejdź do formularza. Aby móc wysłać drogą elektroniczną wniosek należy posiadać konto na http://epuap.gov.pl oraz posiadać profil zaufany.

- mieszanie, magazynowanie pasz musi odbywać się w specjalnie do tego celu przystosowanych pomieszczeniach- wydzielone strefy magazynowania paszy, materiałów paszowych, strefa produkcji paszy itd. w/w pomieszczenia muszą być zabezpieczone przed dostępem zwierząt, ptaków, gryzoni

- regularne kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń, sprzętu, pojazdów, urządzeń związanych z produkcją paszy i produkcją zwierzęcą
- wdrożyć system ochrony przed szkodnikami- stacje trutek w pomieszczeniach paszowych oraz obiektach produkcji zwierzęcej
- wydzielić miejsce do składowania środków dezynfekcyjnych, instrukcja zastosowania i wykonania zabiegów dezynfekcyjnych
- miejsce do składowania nawozów, odpadów, martwych zwierząt musi być zamknięte i oznakowane: MATERIAŁ KATEGORII II